Luận văn Dược sĩ Chuyên khoa cấp I: Mô tả hoạt động nghề nghiệp của người bán thuốc tại cơ sở bán lẻ đạt chuẩn GPP - Nghiên cứu trường hợp tại địa bàn tỉnh Tây Ninh

Đề tài được thực hiện nghiên cứu với mong muốn cung cấp dẫn chứng về hoạt động thực tế hàng ngày của ngƣời bán thuốc tại nhà thuốc, quầy thuốc đạt tiêu chuẩn GPP; từ đó, giúp hình thành giả thuyết cho các nghiên cứu tiếp theo; từ đó, chỉ rõ ra những bất cập đang tồn tại và đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng thực hành dược của các cơ sở bán lẻ thuốc đạt GPP trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo.