Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Thực trạng nhiễm HIV/STI, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006-2012

Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Thực trạng nhiễm HIV/STI, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006-2012 mô tả thực trạng nhiễm HIV/STI và các yếu tố liên quan ở người dân tộc Dao 15 đến 49 tuổi tại 3 xã của tỉnh Yên Bái năm 2006 đánh giá hiệu quả can thiệp dự phòng nhiễm HIV/STI ở người dân tộc Dao 15 đến 49 tuổi tại 3 xã của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2006-2012.