Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Tình trạng nhiễm HIV và chăm sóc, điều trị ARV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi sinh ra từ mẹ nhiễm tại Việt Nam, 2010-2013

Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Tình trạng nhiễm HIV và chăm sóc, điều trị ARV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi sinh ra từ mẹ nhiễm tại Việt Nam, 2010-2013 với mục tiêu nghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm HIV ở trẻ dưới 18 tháng tuổi sinh ra từ mẹ nhiễm HIV và một số yếu tố liên quan năm 2010-2012 đánh giá tình trạng chăm sóc và điều trị ARV của trẻ dưới 18 tháng tuổi sinh ra từ mẹ nhiễm HIV năm 2010-2013.