Bài giảng Kỹ năng giao tiếp: Chương 1 - Lê Ngọc Thắng

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp: Chương 1 Tổng quan về giao tiếp trình bày về những kiến thức chính định nghĩa giao tiếp, các hình thức và phương tiện giao tiếp của con người, chức năng của giao tiếp, vai trò của giao tiếp, đặc điểm của giao tiếp và sự xuất hiện của giao tiếp trong đời sống của con người.