Tài liệu Hướng dẫn cán bộ Phục hồi chức năng và cộng tác viên về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Tài liệu Hướng dẫn cán bộ Phục hồi chức năng và cộng tác viên về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng gồm có 4 chương, trình bày các nội dung như: Giới thiệu về khuyết tật; Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; vai trò, nhiệm vụ của cán bộ/cộng tác viên Phục hồi chức năng cộng đồng; Một số vấn đề liên quan đến Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!