Ebook Vật lý cơ sở dùng cho cán bộ sinh học, y học, địa chất: Phần 2

Nội dung cuốn sách "Vật lý cơ sở dùng cho cán bộ sinh học, y học, địa chất" nhằm góp phần vào việc bồi dưỡng các kiến thức vật lý cần thiết dành cho cán bộ sinh học, địa chất học cũng như các bác sĩ ở nước ta, giúp các bạn đọc này có cơ sở để tiếp thu các thành tựu mới trong ngành của mình và như vậy thúc đẩy sự tiến độ khoa học kỹ thuật trong nước. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 sau đây.