Ebook Vật lý cơ sở dùng cho cán bộ sinh học, y học, địa chất: Phần 1

Một trong những đặc trưng của thời đại chúng ta là sự phát triển vô cùng nhanh chóng của khoa học và kỹ thuật. Trong sự phát triển đó, vật lý học có vai trò chủ đạo và góp phần làm cho khoa học, kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Ngày nay, vật lý học thâm nhập sâu rộng vào các ngành khoa học, kỹ thuật; nói riêng, vào sinh học nông học, y học và địa chất học. Rõ ràng kiến thức vật lý không những thiết yếu cho kỹ sư, mà còn rất hữu ích cho các nhà sinh học, nông học, địa chất, cũng như các bác sĩ. Cuốn sách "Vật lý cơ sở dùng cho cán bộ sinh học, y học, địa chất" sau đây nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.