Ebook Ứng dụng của kinh dịch trong đời sống và lý luận y học cổ truyền: Phần 1

Cuốn sách "Ứng dụng của kinh dịch trong đời sống và lý luận Y học cổ truyền" của Ths.BS. Kiều Xuân Dũng sẽ trình bày cho chúng ta một cách chi tiết của việc vận dụng kinh dịch trong chữa bệnh. Phần 1 của cuốn sách trình bày cơ sở của lý luận y học cổ truyền: Nền tảng của lý luận y học cổ truyền dựa trên 5 tác phẩm kinh điển và những kiến thức chính của kinh dịch được vận dụng vào xây dựng lý luận y học cổ truyền. Mời các bạn cùng tham khảo.