Ebook Phương pháp bấm huyệt chữa bệnh

Trong y học Trung Quốc, từ xưa đến nay đều sử dụng phương thức suy nghĩ độc đáo của nó để giải thích hiệu quả của liệu pháp huyệt đạo. Ví dụ như, trong sách cổ "Hoàng đế nội kinh - Tố vấn" có câu "Khí, huyết không thuận, trăm bệnh sinh ra". Gọi là khí, huyết chính là một loại năng lượng chi phối nội tạng, mà loại năng lượng này nếu nhƣ lƣu thông hỗn loạn, tất sẽ dẫn đến các loại bệnh tật, đó là tư tưởng truyền thống của y học Trung Quốc từ xưa đến nay.