Ebook Hải Thượng y thông tâm lĩnh (Tập 1): Phần 2 - Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hải Thượng y tông tâm lĩnh (Tập 1)", phần 2 trình bày các nội dung của quyển 2 - Hải Thượng Lãn Ông Y tông tâm lĩnh bao gồm các nội dung: Y trung quan kiện, bệnh cơ yếu, ma chuẩn chuẩn thằng, ngoại cảm thông trị, phụ đạo sản nhiên, bảo thai thần diệu toàn thư, tọa thảo lương mô,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.