Báo cáo: Nghiên cứu thực trạng cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện tại Hà Nội

Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu thực trạng cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện tại Hà Nội nhằm mô tả hoàn cảnh, nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến ngừng tuần hoàn ngoại viện; đánh giá thực trạng cấp cứu bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện tại Hà Nội của TTCC 115, từ đó có cơ sở xây dựng giải pháp để nâng cao năng lực của các kíp 115, góp phần làm tăng tỷ lệ sống sót cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện.