Báo cáo chung Tổng quan ngành Y tế năm 2012: Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh: Phần 1

Báo cáo JAHR 2012 được xây dựng nhằm thực hiện các mục đích, nhiệm vụ nêu trên, cụ thể là hỗ trợ cho việc xây dựng kế hoạch y tế năm 2013, thúc đẩy việc triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm ngành y tế giai đoạn 2011–2015, đồng thời khuyến nghị giải pháp cho một số vấn đề ưu tiên trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Báo cáo chia thành 2 phần, phần 1 sau đây gồm có các nội dung: Tình trạng sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe, cập nhật thực trạng hệ thống y tế, tổng quan về chất lượng dịch vụ y tế, quản lý vĩ mô chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.