Báo cáo chung Tổng quan ngành Y tế năm 2010: Hệ thống y tế Việt Nam trước thềm kế hoạch 5 năm 2011-2015: Phần 2

Phần 2 của báo cáo trình bày đến người đọc các nội dung liên quan đến trang thiết bị y tế, tài chính y tế, quản trị hệ thống y tế. Qua đó báo cáo cũng tổng hợp những nhận định, đánh giá chính về từng cấu phần của hệ thống y tế ở Việt Nam và tóm tắt các khuyến nghị các giải pháp cho những vấn đề ưu tiên cho năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015. Mời tham khảo.