Bài giảng Bộ môn Dịch tễ học: Dịch tễ học chấn thương - BS. Trần Nguyễn Du

Bài giảng Bộ môn Dịch tễ học: Dịch tễ học chấn thương nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về: Mô tả tình hình chấn thương trên thế giới và tại Việt Nam; định nghĩa chấn thương, cách phân loại chấn thương; các chỉ số đo lường chấn thương; mô hình dịch tễ của chấn thương và biện pháp dự phòng. Để nắm rõ nội dung chi tiết bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.