Xây dựng trình thực thi cho phương pháp sai phân lùi dạng khối liên tục

Bài viết này trình bày cách xây dựng trình thực thi cho phương pháp này bằng cách sử dụng phương pháp lặp Newton cho khối. Một chương trình bằng Ngôn ngữ Matlab được đưa ra để mô tả thuật toán và trình thực thi với số bước k cụ thể.