Xây dựng bộ mẫu huyết thanh có nồng độ vi rút chuẩn cho chẩn đoán vi rút học bệnh sốt dengue sốt xuất huyết dengue

Đề tài "Xây dựng bộ mẫu huyết thanh có nồng độ vi rút chuẩn cho chẩn đoán vi rút học bệnh sốt dengue sốt xuất huyết dengue" với mục tiêu nghiên cứu về việc thiết lập quy trình xây dựng và đánh giá bộ mẫu huyết thanh có nồng độ vi-rút chuẩn cho chẩn đoán virút học bệnh SD/SXHD.