Xác định tỷ lệ mắc bệnh bàng quang tăng hoạt của người lớn tại Việt Nam

Bài viết xác định tỷ lệ mắc bệnh bàng quang tăng hoạt của người lớn tại Việt Nam. Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam về tầm soát tỷ lệ mắc bệnh OAB trong cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cũng đưa ra tỷ lệ mắc các triệu chứng đường tiểu dưới của người Việt Nam.