Vai trò của y tế cơ sở trong công tác mổ đục thể thuỷ tinh và phát triển chương trình phòng chống mù loà cho nhân dân tỉnh Gia Lai

Nghiên cứu tiến hành và đưa ra kết luận rằng để đẩy mạnh công tác mổ đục thể thuỷ tinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngoài sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội theo tinh thần NQ TW VII đã nêu: Phấn đấu để mọi người được quan tâm chăm sóc sức khoẻ và “Sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân, là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội” thì tỉnh Gia Lai phải được sự ủng hộ của cộng đồng: y tế hướng về cộng đồng, phát huy được các sức mạnh của hệ thống mạng lưới y tế cơ sở.