Ứng dụng công nghệ vi dòng chảy trong bào chế một số hệ nano mang thuốc

Bài viết tổng quan về nguyên tắc của công nghệ vi dòng chảy trong bào chế các hệ có cấu trúc nano áp dụng trong dược học như nano liposome, tiểu phân nano polyme và polymerosome.