Tương quan giữa vi rút và vi khuẩn trong lớp dịch nhầy san hô vùng Cát Bà và Long Châu, Việt Nam

Bài viết này đề cập đến mối tương quan giữa mật độ vi rút và các đặc điểm quần xã vi khuẩn (mật độ, đa dạng di truyền, hoạt động) trong dịch nhầy của 12 loài san hô có phân bố ở khu vực Cát Bà và Long Châu, Hải Phòng.