Thực trạng kiến thức của điều dưỡng viên về chăm sóc ống thông tiểu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia

Bài viết trình bày việc đánh giá thực trạng kiến thức của điều dưỡng viên về chăm sóc ống thông tiểu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia và một số yếu tố liên quan.