Thực trạng chăm sóc bệnh nhi thở máy CPAP của điều dưỡng tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Bài viết trình bày việc khảo sát thực hành chăm sóc bệnh nhi thở máy của người Điều dưỡng tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.