Thông tin điều dưỡng về bệnh glôcôm

Để xác định mức độ hiểu biết một cách đúng đắn về bệnh lý Glôcôm và thái độ hướng tới phòng chống mù lòa và phương thức điều trị những yếu tố này ảnh hưởng đến hành vi tự chăm sóc trong nhân viên bệnh viện.