Sử dụng vạt C ‐ Y trong điều trị loét cùng cụt tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung của bài viết trình bày về vạt C‐Y trong điều trị loét cùng cụt tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, tổng kết và đánh giá kết quả điều trị loét mạn tính vùng cùng cụt, có sử dụng vạt da C ‐ Y, nhằm đề ra một chọn lựa vạt da che phủ hợp lý, nâng cao kết quả điều trị.