Stress, lo âu và trầm cảm ở sinh viên y khoa

Đề tài nghiên cứu với mục tiêu nhằm khảo sát tình trạng stress, lo âu và trầm cảm ở sinh viên y khoa. Nghiên cứu tiến hành phân tích trên 483 sinh viên năm thứ 2 khoa y và răng hàm mặt Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 6/2011, và sử dụng thang đánh giá DASS -21.