Sa sút trí tuệ ở những bệnh nhân nằm viện do đột quỵ: Tỷ lệ, tiến triển và các yếu tố bệnh lý-lâm sàng

Đột quỵ là một yếu tố nguy cơ đối với sa sút trí tuệ và sa sút trí tuệ có thể đưa đến đột quỵ. Tỷ lệ sa sút trí tuệ trong số các bệnh nhân đột quỵ tương đương với tỷ lệ này ở các bệnh nhân không bị đột quỵ nhưng già hơn 10 tuổi.