Quan niệm của điều dưỡng đối với việc chăm sóc người nhiễm HIV

Mục tiêu nghiên cứu nhằm tìm hiểu quan niệm của điều dưỡng về việc chăm sóc cho người nhiễm HIV/AIDS và xác định những yếu tố ảnh hưởng đến công việc chăm sóc bệnh nhân của những người điều dưỡng này. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu bán định tính và dữ liệu được thu thập dựa trên bộ câu hỏi mở làm công cụ hướng dẫn phỏng vấn.