Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất đạo đức và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng đạo đức mới ở nước ta hiện nay

Bài viết trình bày khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các quan điểm trước đó về bản chất đạo đức, Đạo đức học Mác - Lênin đã luận giải một cách khoa học về bản chất của đạo đức trong đời sống xã hội. Với tính cách là một hình thái ý thức xã hội, đạo đức nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển lịch sử nhất định.