Nhận xét về đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị liệt dây thần kinh VI

Bài viết tập trung nghiên cứu đặc điểm lâm sàng liệt dây thần kinh VI tại Bệnh viện mắt Trung ương, đồng thời nhận xét kết quả bước đầu điều trị liệt dây thần kinh VI.