Nghiên cứu tỉ lệ và các yếu tố nguy cơ hạ huyết áp tư thế ở bệnh nhân cao tuổi có tăng huyết áp

Bài viết trình bày việc xác định tỉ lệ hạ huyết áp tư thế ở người cao tuổi có tăng huyết áp, tìm hiểu mối tương quan giữa huyết áp tư thế và một số yếu tố nguy cơ ở người cao tuổi có tăng huyết áp.