Nghiên cứu thực hiện kỹ thuật phacoemulsification với thể thủy tinh đục trắng

Nội dung trình bày kết quả cho thấy xé bao trước rất dễ dàng hoàn thiện trên cả 48 mắt vì sau khi nhuộm bao có màu xanh rất tương phản với nền thể thủy tinh màu trắng. Thời gian sử dụng siêu âm trung bình là 1'46" (từ 40" đến 2'35"). Các biến chứng trong phẫu thuật bao gồm rách bao sau 3 mắt (6,3%), co đồng tử trong phẫu thuật 6 mắt (12,5%), phù mép mổ 11 mắt (22,9%). Ngày đầu tiên sau mổ 33 mắt (68,8%) có thị lực 3/10, và sau 1 tháng số này là 41 mắt (85,4%).