Nghiên cứu nguồn nhân lực điều dưỡng, hộ sinh hệ điều trị tại các bệnh viện công lập tỉnh Quảng Trị 

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm mô tả thực trạng nguồn nhân lực và xác định nhu cầu phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng, hộ sinh hệ điều trị tại các bệnh viện công lập tỉnh Quảng Trị năm 2015.