Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng của u mi

Mục đích của nghiên cứu này nhằm tìm hiểu một số đặc điểm lâm sàng của u mi, vị trí của một số loại u hay gặp cũng như mối liên quan giữa lâm sàng và giải phẫu bệnh lý.