Nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu tụy trên động vật thực nghiệm

Bài viết nghiên cứu về giải phẫu tụy trên 40 lợn bằng các phương pháp phẫu tích và bơm màu xanhmethylene vào động mạch (ĐM) thân tạng và ĐM mạc treo tràng trên, phương pháp chụp X quang với chất cản quang oxide-gelatin cho thấy: tụy lợn có hình dáng và giải phẫu mạch máu rất khác tụy người.