Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình thái nhĩ lượng đồ và kết quả điều trị phẫu thuật nạo V.A.

Bài viết trình bày việc xác định đặc điểm lâm sàng, hình thái nhĩ lượng đồ ở trẻ em viêm V.A. mạn tính được điều trị phẫu thuật và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nạo V.A.