Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của hội chứng Duane ở người Việt Nam

Mục tiêu: Nghiên cứu những đặc điểm lâm sàng của hội chứng Duane ở người Việt nam và so sánh với các kết quả nghiên cứu khác đã được mô tả trong y văn. Phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang. 67 BN Duane được khám và điều trị tại Khoa Mắt trẻ em-Bệnh viện Mắt TW từ 6/2000-6/2007.