Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của glôcôm tân mạch

Bài viết tập trung nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của glôcôm tân mạch với mục tiêu nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của glôcôm tân mạch và tìm hiểu một số nguyên nhân của glôcôm tân mạch.