Nghiên cứu đặc điểm hình thái trần sàng trên cắt lớp vi tính ở bệnh nhân có hội chứng mũi xoang

Bài viết mô tả đặc điểm hình thái trần sàng và một số cấu trúc lân cận trên cắt lớp vi tính và khảo sát sự liên quan giữa đặc điểm hình thái trần sàng với các cấu trúc lân cận