Một thuật toán mô phỏng tóc dạng khối dựa vào phân chia mô hình da đầu

Bài viết này đề xuất một kỹ thuật mô phỏng tóc dạng khối dựa trên cơ sở đề xuất một cách chia mới mô hình da đầu 3D theo cấu trúc các vùng xương sọ trong y học thành 6 vùng da đầu tương ứng. Kỹ thuật đề xuất này nhằm giảm bớt độ cong của mô hình da đầu 3D, thuận lợi cho việc ánh xạ các ảnh tóc lên các vùng da đầu tương ứng và linh hoạt trong việc mô phỏng nhiều kiểu tóc khác nhau.