Một số yêu cầu nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, nhất là “Học đi đôi với hành” là định hướng cơ bản, quan trọng đối với nâng cao năng lực thực hành của sinh viên Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam. Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện sinh viên theo mục tiêu đào tạo của Học viện và nhu cầu của xã hội; các tổ chức, lực lượng cần nhận thức và thực hiện tốt các yêu cầu về nâng cao năng lực thực hành theo tư tưởng Hồ Chí Minh.