Một số ý kiến về việc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sinh viên ở các trường đại học ở nước ta hiện nay

Bài viết đề xuất 5 giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên trong các trường đại học ở nước ta hiện nay, đó là: Các cấp quản lý chỉ đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức làm công tác chính trị tư tưởng; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị các trường đại học; nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học lý luận chính trị;...