Một số nhận định điều dưỡng trên người bệnh trầm cảm điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Nam Định

Bài viết trình bày việc nhận định chăm sóc người bệnh trầm cảm qua khai thác tiền sử, thăm khám thực thể và so sánh nhận định chăm sóc qua các thời điểm điều trị.