Một số kết quả điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương năm 2019

Nghiên cứu mô tả với cuộc điều tra cắt ngang, có kết hợp giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng được thực hiện trên 190 người sử dụng ma túy điều trị Methadone tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương năm 2019.