Một số giải pháp nhằm nâng cao sức khỏe người lao động trí óc

Bài viết tập trung phân tích thực trạng một số vấn đề sức khỏe của người lao động trí óc. Các phân tích cho thấy người lao động trí óc Việt Nam đang gặp nhiều vấn để về sức khỏe, đặc biệt là các rối loạn bệnh lí của hệ thần kinh song hiện nay chưa có một hệ thống dữ liệu quốc gia về tình hình sức khỏe của đội ngũ lao động này cũng như chưa có một hệ thống chăm sóc sức khỏe riêng biệt.