Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh tay chân miệng tại Hà Nội năm 2012

Bài viết phân tích một số đặc điểm dịch tễ học bệnh tay chân miệng tại Hà Nội năm 2012. Ngoài ra, bài viết còn mô tả sự phân bố chùm ca bệnh lớn tại thành phố Hà Nội năm 2012 theo đặc điểm không gian và thời gian.