Một phương pháp phân hạng gen gây bệnh mới dựa trên tổng xác suất liên kết trong mạng tương tác protein

Xác định các gen mới có liên quan đến bệnh là một bài toán quan trọng trong nghiên cứu y sinh. Đây có thể coi là bƣớc khởi đầu trong việc tìm ra phƣơng pháp điều trị cho các bệnh phát sinh do yếu tố di truyền.