Mối liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ và khả năng xảy ra tương tác thuốc

Bài viết trình bày đánh giá mối liên quan giữa một số yếu tố nguy cơ vđơn thuốc điều trị ngoại à khả năng xảy ra tương tác thuốc trong trú, Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu. Đối tượng và phương pháp: Đối tượng: 1.000 đơn thuốc điều trị ngoại trú lưu trữ tại Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu trong thời gian 01/01/2020 đến 31/03/2020. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, không can thiệp.