Khảo sát năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện Nhân dân Gia định

Nội dung nghiên cứu với mục tiêu nhằm khảo sát thực trạng năng lực quản lý, các yếu tố liên quan và sự đánh giá của lãnh đạo về mức độ hoàn thành nhiệm vụ quản lý của đội ngũ điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện Nhân dân Gia định.