Khảo sát đặc điểm giải phẫu máng lệ và hốc mũi bằng phẫu tích trên xác ướp, ứng dụng trong phẫu thuật nội soi vùng túi lệ

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát đặc điểm giải phẫu máng lệ và hốc mũi qua phân tích trên xác ướp. Nghiên cứu tiến hành phân phẫu tích và đo trên 30 xác ướp formol tại bộ môn giải phẫu học trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.