Kết quả sống thêm và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân ung thư vú có bộ ba âm tính được điều trị bổ trợ phác đồ 4AC – 4 Docetaxel

Bài viết tập trung đánh giá kết quả sống thêm và phân tích một số yếu tố liên quan đến sống thêm trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn I-IIIA có “bộ ba âm tính” được điều trị bổ trợ phác đồ 4AC – 4 Docetaxel.